!... بانوي


منزل
قديما
چاپار
 

دوشنبه ٥ دی ،۱۳۸٤

 

...

 

 

    آن سوتر از باران

    کسی ایستاده است ،

    گیسوانش پریشان در هم آغوشی ِ باد ،

    و چشمانش سیاه تر از همیشه...

 

    آن سوتر از باران

    زنی ایستاده است

    اسیر ِ طلسمی آسمانی !

    و مصلوب پیامبری از تبار خدا ...

 

    آن سوتر ...

    نه ، شاید هم زیر ِ باران ،

    بانویی ایستاده است

    که هم آوای پریان دریایی تو را ستایش می کند ؛

   

    بانوی معبد سوخته ... !

   

 

 

 
 

...

 

 
L O G O

شماره بازديد

وضعيت من در ياهو

پيوند
pedramp.persianblog.ir

 


پشتيباني
Persian Blog

 
[ منزل | قديما | چاپار ]